Sjukdomar att skydda sig mot

Beroende på vart du planerar att resa så kommer du att utsättas för en rad sjukdomar vi inte är vana vid i Sverige. Men det finns en mängd vaccin att skydda sig med i förebyggande syfte.

Difteri

Difteri är en allvarlig svalgsjukdom som numera är ovanlig i Sverige eftersom alla barn vaccineras. Den orsakas av en bakterie som kan bilda ett gift, toxin, som kan skada olika organ i kroppen. Vuxna behöver ibland en extra vaccination.

Gula febern

Gula febern är en allvarlig virussjukdom som fått sitt namn av att sjukdomen bland annat angriper levern och att man i typiska fall blir gulfärgad i huden. Sjukdomen överförs med myggbett. Gula febern förekommer i centrala Afrika och i delar av Syd- och Mellanamerika. I vissa länder krävs att du är vaccinerad mot gula febern för att du ska komma in i landet. Man bör inför en resa till länder där gula febern kan förekomma ta reda på vilka bestämmelser som gäller. Detta för att undvika problem vid ankomsten till landet eller vid gränspassage mellan olika länder.

Hepatit A (epidemisk gulsot)

Hepatit A (epidemisk gulsot) orsakas av ett virus som förekommer över hela världen. Viruset utsöndras i avföringen och sprids via avloppsförorenat dricksvat- ten eller mat. Smitta med hepatit A förekommer även i Sverige, men smittrisken är större i länder med  dåliga sanitära förhållanden. Viruset orsakar leverinflammation (hepatit) som orsakar gul hud och gula ögonvitor - gulsot.

Hepatit A+B

Hepatit A+B är ett kombinerat hepatitvaccin.

Hepatit B

Hepatit B är ett virus som finns över hela världen och  smittar främst genom blod-blodtransfusion eller sprutor – eller sexuell kontakt. Hepatit B virus orsakar lever- inflammation och symptomen liknar de vid hepatit A. Hepatit B kan leda till kronisk leverinflammation med  risk för skrumplever.

Herpes zoster (bältros)

Herpes zoster (bältros) kan drabba de som tidigare haft vattkoppor. Det är samma virus som legat latent i kroppen som sedan kan blossa upp senare i livet, oftast hos äldre. Ger ibland ett långvarigt smärttillstånd i det hudområde som drabbats. Det finns nu ett vaccin, Zostavax, som avsevärt minskar risken för herpes zoster.

Hjärnhinneinflammation (meningitis)

Epidemisk hjärnhinneinflammation (meningitis) orsakas av en typ av bakterier - meningokocker. Sjukdomen förekommer i hela världen men är relativt sällsynt i Sverige. Bakterien smittar mellan personer som en luftvägsinfektion.

Vaccination kan övervägas till särskilt yngre personer som ska vistas en längre tid i länder där epidemier förekommer.

HPV (humant papillomvirus)

HPV (humant papillomvirus) är ett vårtvirus. Några typer ger hand- eller fotvårtor medan andra ger vårtor på könsorganen, så kallade kondylom. De allvarligaste typerna kan orsaka cancer, bland annat livmoderhalscancer. HPV är världens vanligaste sexuellt överförda infektion. Idag finns vaccin som, om det ges före sexdebuten, kan minska risken för dessa sjukdomar. Det finns två olika vaccin (Gardasil och Cervarix) registrerade.

Influensa

Influensa är en virussjukdom. Smittan sprids från person till person både genom luften och genom kontakt, som många andra luftvägsinfektioner. Typiska tecken på influensa kan vara feber, snuva, hosta, muskel- och ledvärk. Äldre personer och personer med vissa kroniska sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig varje år. Det gäller även gravida.

 

Japansk encefalit

Japansk encefalit är en virussjukdom som sprids via myggor och förekommer i stora delar av östra Asien. Sjukdomen leder till hjärninflammation (encefalit). Vac- cination kan övervägas vid en längre tids vistelse på landsbygd eller i storstädernas slumområden.

Kolera

Kolera är en tarminfektion som orsakas av bakterier från förorenad mat eller förorenat vatten. Smitta förekommer i Asien, Afrika och Sydamerika och är förknippad med dåliga sanitära förhållanden. Symptomen vid smitta är frekventa, vattniga diarréer. Vaccinet mot kolera ger också ett visst skydd mot vanlig turistdiarré.

 

Morbilli (mässling)

Morbilli (mässling) är en mycket smittsam virussjukdom som tack vare vaccination av barn numera är ovanlig i Sverige. Om man inte haft mässling och inte heller är vaccinerad bör man vaccinera sig, särskilt vid vistelse i miljöer i länder där mässling är mer vanligt förekommande. Särskilt gäller det små barn från sex månaders ålder som inte hunnit få sin första vaccination vid 18 månaders ålder.

 

Parotit (påssjuka)

Parotit (påssjuka) är en smittsam virusinfektion som ibland kan ge komplikationer. De vanligaste är en oftast lindrig form av hjärnhinneinflammation och,  hos pojkar efter puberteten, testikelinflammation. Vaccinet ingår i det  allmänna barnvaccina- tionsprogrammet.

 

Pertussis (kikhosta)

Pertussis (kikhosta) är en smittsam infektion som orsakas av en bakterie som sätter sig i luftvägarna. Tack vare vaccinering av alla barn har sjukdomen blivit ganska sällsynt i Sverige. Skyddet från vaccinet är dock inte livslångt och det kan vara motiverat att vuxna vaccineras.

 

Pneumokocker/lunginflammation (pneumoni)

Pneumokocker/lunginflammation  (pneumoni)   Mer än hälften av alla lungin- flammationer orsakas av bakterien pneumokocker. Äldre personer och  små barn drabbas oftare. Alla småbarn vaccineras numera mot pneumokocker. Om du som vuxen tillhör en medicinsk riskgrupp, till exempel är över 65 år eller har en allvarlig kronisk sjukdom, bör vaccin mot pneumokocker ges.

Polio

Polio eller barnförlamning är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av virus och angriper nervcellerna i ryggraden. Polio sprids via infekterat vatten och avlopp. I vissa länder förekommer fortfarande polio varför man som vuxen kan behöva förnya sitt skydd med en vaccination.

 

Rabies

Rabies är en virussjukdom som orsakar hjärninflammation (encefalit) med  dödlig utgång. Sjukdomen förekommer framförallt hos djur men kan även drabba människor, då vanligen via hundbett. Om man blir biten eller riven av ett djur utomlands ska alltid läkare kontaktas direkt. Sjukdomen kan då förhindras om vaccinet ges inom något dygn. Vaccin kan också ges förebyggande innan en längre vistelse i ett riskland.

 

Rotavirus

Rotavirus är en vanlig orsak till magsjuka och kan ibland leda till svåra diarréer. I första hand drabbar viruset små barn. Det finns ett beprövat vaccin som ges som droppar i munnen när barnet är mellan sex och 24 veckors ålder. Du får stå för vaccinkostnaden själv, men vaccinet Rotarix ingår i högkostnadsskyddet.

Rubella (röda hund)

Rubella (röda hund) är en smittsam virussjukdom som numera är ovanlig i Sverige eftersom vaccinationen ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.  Sjuk- domen i sig är inte allvarlig, men om en gravid kvinna får röda hund tidigt under graviditeten kan fostret få allvarliga skador.

TBE (tick borne encephalitis)

TBE (tick borne encephalitis) orsakas av ett virus och överförs genom fästingbett, som kan ge en svår infektion i hjärnan (encefalit). Vaccination rekommenderas till de som ofta vistas i riskområden. I Sverige gäller det till exempel östersjökusten från Roslagen till Kalmartrakten och delar av Mälarregionen. Utomlands finns smittrisk i stora delar av Centraleuropa, de baltiska staterna, Ryssland och på Åland.

Tetanus (stelkramp)

Tetanus (stelkramp) är en allvarlig, men i Sverige ovanlig infektion tack vare en god vaccinationstäckning. Stelkramp orsakas av ett nervgift (toxin) från en bakterie som finns i jord. Smärtsamma muskelkramper är ett symptom. Bakterien kan smitta vid sårskador med jordkontakt, även om såren är små. Stelkrampsbakterien smittar inte via djurbett. Vaccination mot stelkramp ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vuxna behöver ibland en extra vaccination om det gått mer än 20 år sen föregående.

Tuberkulos (TBC)

Tuberkulos (TBC) orsakas av en bakterie som oftast angriper lungorna men som också kan spridas till andra organ i kroppen. Vaccination kan ibland övervägas vid långvarig vistelse i riskområden.

Tyfoid (tyfoidfeber)

Tyfoid (tyfoidfeber) är en allvarlig sjukdom som orsakas av en salmonellabakterie, Salmonella typhi. Sjukdomen smittar genom förorenat vatten eller förorenad mat. Vaccination rekommenderas vid längre tids vistelse i riskområden.

Varicelle (vattkoppor)

Varicelle (vattkoppor) är en mycket smittsam och vanlig virusinfektion hos barn. Vuxna som inte smittats tidigare kan också insjukna. Det finns vaccin mot vattkop- por. I Sverige ingår inte vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet utan får tas till självkostnadspris (ingår inte i högkostnadsskyddet). Vaccinet kan ges från 9 månaders ålder.