Kvalitet & Miljö

CityAkuten är ISO-certifierade enligt 9001:2015 och 14001:2015

CityAkuten arbetar systematiskt och strukturerat med kvalitets-, patientsäkerhets- och miljöfrågor och har ett gemensamt ledningssystem som täcker alla dessa områden.

Ledningssystemet fungerar också som ett hjälpmedel för att säkerställa att de krav som ställs på företaget av kunder, beställare och andra intressenter, uppmärksammas och uppfylls.

Det systematiska kvalitets- och miljöarbetet baseras på Kvalitet enligt standard ISO 9001:2015 och Miljö enligt standard ISO 14001:2015 och är certifierad enligt båda standarder.

Ledningssystemet inom CityAkuten uppfyller kraven i SOSFS 2011:9 och Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659.